Έχει δοθεί προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου, για να σταλούν ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

Προκειμένου να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις, θα μπείτε στο site ΟΑΕΔ κατασκηνωτικό πρόγραμμα και θα πατήσετε την επιλογή κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020.

Ακολούθως θα προχωρήσετε πατώντας την ένδειξη ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.

Εκεί θα βρείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να συμπληρώσετε την αίτησή σας.

Πριν προχωρήσετε, να έχετε έτοιμα τα στοιχεία που ζητούνται:

1. Αριθμό Μητρώου ΟΑΕΔ

2. Ονοματεπώνυμο, Δ/νση, Τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), email.

3. Αριθμο ενεργητικού τραπεζικού λογαριασμού

4. Κύριο φορέα ασφάλισης

5. Αν είσαστε εργαζόμενος ή άνεργος

6. Αριθμό μητρώου ΕΦΚΑ

7. Ημέρες εργασίας για το 2029 με

    - επισύναψη βεβαίωσης του φορέα απασχόλησης, ή

    - φωτοαντίγραφο ατομικών δελτίων Εταιρειών ΑΔΕΙ 

      2019, ή

    - φωτοαντίγραφο ατομικών δελτίων Εταιρειών ΔΑΤΕ 

      2019

8. ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (μέχρι 18 ετών) δικαιούμενα ή μή, με: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, ΑΜΚΑ

9. Λαμβάνεται πρόνοια για:

   _ ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 50%$

   - για ασκούμενη επιμέλεια

   - για παιδιά από γάμο που έχει λυθεί.

Πρέπει να υπάρχει φωτοαντίγραφο απόφασης επιμελείας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, ότι συναινεί στη συμμετοχή του παιδιού.

Χρειάζετια επίσης το ΑΜΚΑ του παιδιού.

Όσοι επιθυμούν να βοηθηθούν από τον Ιερό μας Ναοό, μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γεώργιος Κατσαρά, τηλ 6949 825 606 ή στον κ. Γεώργιο Μαρίνη, τηλ 6932 305 831.

Κύλιση στην Αρχή